АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН АЖИЛТАН,

                                            АЛБАН ХААГЧДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Харьяалах салбар, газар, хэлтэс Нэрс Утас
Ажил Гар утас
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
1 Мэргэжлийн хяналтын газрын
дарга, улсын ахлах байцаагч
Ж.Энхээ 70584109 99900986
2 Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга Ч.Гантөгс  
80087472
3 Äîòîîä àæèë õàðèóöñàí ахлах ìýðãýæèëòýí Ñ.Ñàðàíõ¿¿ 70584080 99270248
4 Нÿãòëàí áîäîã÷ Á.Ãàíòºìºð 70584261 95750009
86012882
5 Áè÷èã õýðýã, архивын ажилтан Á.Íàñàíáîëîð 70584080 99573835
86023883
6 Жижүүр О.Цэрэндорж 70584261 94468990
86029669
7 Æèæ¿¿ð Д.Энхтайван 70584261 99880679
8 Нярав Æ.Ýíõò¿âøèí 70584261 99168120
86012992
9 Æîëîî÷ Д.Отгонбаатар 70584261 86024114
10 Æîëîî÷ М.Ган-Эрдэнэ 70584261 96051441
11 ¿éë÷ëýã÷ Н.Нансалмаа 70584261 99078653
Дэд бүтэц, байгаль орчин, уул уурхайн хяналтын хэлтэс
12 Хэлтсийн дарга, Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч С.Батхүү 70584080 88998897
13 Ãåîëîãè óóë  óóðõàéí техникийн õÿíàëòûí  óëñûí  áàéöààã÷ Ä.Ýíõáàò 70584080 98551587
80045678
14 Байгаль орчин, газар, геодези зурагзүйн хяналтын улсын байцаагч Г.Баярмаа 70584080 95587147
88587147
15 Áàðèëãын техникийн õÿíàëòûí  óëñûí  áàéöààã÷ М.Ганхүү 70584080 86019339
16 Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Б.Уламбаяр 70584080 86024664
99048166
17 Áàéãàëü îð÷íû õÿíàëòûí  óëñûí  áàéöààã÷ С.Отгонболд 70584080 86017557
18 Áàéãàëü îð÷íû õÿíàëòûí  óëñûí  áàéöààã÷ È.Ýíõòóÿà 70584080 99852349
19 Õýìæèëç¿éí õÿíàëòûí óëñûí áàéöààã÷ Á.Óðàí÷èìýã 70584080 99584100
86026336
20 Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Г.Цэрэнжаргал 70584080 86079707
99073598
21 Тээвэр, авто, өргөх механизм/-ын хяналтын улсын байцаагч Г.Эрдэнэбаатар 70584080 99040466
89600466
22 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч О.Отгонжаргал 70584080 86024884
99028130
Эрүүл мэнд боловсрол, соёл, хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтэс
23 Хэлтсийн дарга, Ýð¿¿ë àõóé халдвар õàмгааллын  õÿíàëòûí  óëñûí àõëàõ  áàéöààã÷ Ç.̺íõíàéðàìäàë 70584080 99589060
24 Ñî¸ëын õÿíàëòûí  óëñûí  áàéöààã÷ Á.Ìàíãàëæàâ 70584080 99013291
86029339
25 Ýð¿¿ë àõóé, халдвар  õàмгааллын õÿíàëòûí  óëñûí   áàéöààã÷ Ö.Ò¿âøèíæàðãàë 70584080 99048063
93397888
26 Õ¿íñíèé чанар стандартын õÿíàëòûí óëñûí áàéöààã÷ Ä.Ãàí÷èìýã 70584080 99589886
27 Ýì÷èëãýýíèé  ÷àíàðын õÿíàëòûí óëñûí áàéöààã÷ Ä.Óðàíòóíãàëàã 70584080 99585826
89985826
99078691
28 Ýð¿¿ë àõóé, халдвар õàмгааллын õÿíàëòûí  óëñûí  áàéöààã÷ Э.Алтанбагана 70584080 99072518
29 Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч ×.Àþóøìàà 70584080 89480004
99582004
30 Мал үржлийн хяналтын улсын байцаагч Ë.Îþóíòóÿà 70584080 86019559
99074269
31 Ургамал, хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч Æ.Äîëãîðñ¿ðýí 70584080 86025885
99584470
32 Áîëîâñðîëûí õÿíàëòûí  óëñûí  áàéöààã÷ À.Òàíàí-Ýðäýíý 70584080 99072702
33 Ìал амьтан хорио цээр, чанарын  õÿíàëòûí  óëñûí  áàéöààã÷ Ã.Ãàí÷èìýã 70584080 99587239
86019119
34 Ýð¿¿ë àõóé, халдвар õàмгааллын õÿíàëòûí  óëñûí  áàéöààã÷ О.Гүнтамир 70584080 88002023
35 Ýì áèîáýëäìýëèéí õÿíàëòûí óëñûí áàéöààã÷ С.Март 70584080 99627273
99063843
86014994
Хил, хорио цээрийн хяналтын хэлтэс
36 Хэлтсийн дарга, Стандарт чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Байгалмаа 70584080 99069195
37 Стандарт чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ï.Ò¿ìýíäýìáýðýë 70584080 86012662
38 Стандарт чанарын хяналтын улсын байцаагч А.Болорсүх 70584080 99583835
86013883
39 Стандарт чанарын хяналтын улсын байцаагч Э.Энхтуяа 70584080 99765039
86028338
40 Стандарт чанарын хяналтын улсын байцаагч Ё.Сэлэнгэ 70584080 99584654
41 Стандарт чанарын хяналтын улсын байцаагч С.Хунзандан 70584080 86028118
99828093
42 Стандарт чанарын хяналтын улсын байцаагч Н.Билгүүнзаяа 70584080 99583689
43 Ìал амьтан хорио цээр, чанарын  õÿíàëòûí  óëñûí  áàéöààã÷ Ò.ßãààíòóÿà 70584080 89765013
44 Ургамал, хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч Ц.Энхжаргал 70584080 99925513
45 Ургамал, хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч П.Отгонзул 70584080 86014554
99769638
46 Ургамал, хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч Д.Уянга 70584080 94299200
47 Ургамал, хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч Ч.Ганхөлөг 70584080 86015335
48 Ургамал, хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч С.Цагаан 70584080 99866906
49 Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Нарантуяа 70584080 99587195
50 Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Энхжаргал 70584080 95582293
51 Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч Ш.Батболд 70584080 95797709
52 Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч А.Өнөрцэцэг 70584080 99532181
86016226
53 Ýð¿¿ë àõóé õàëäâàð ñóäëàëûí õÿíàëòûí óëñûí áàéöààã÷ Æ.Öýðìàà 70584080 99015264
54 Ýð¿¿ë àõóé õàëäâàð ñóäëàëûí õÿíàëòûí óëñûí ахлах áàéöààã÷ С.Наранцэцэг 70584080 99589482
55 Ýð¿¿ë àõóé õамгааллын ñóäëàëûí õÿíàëòûí óëñûí áàéöààã÷ Ц.Цэрэнханд 70584080 99585952
56 Ýð¿¿ë àõóé õамгааллын ñóäëàëûí õÿíàëòûí óëñûí áàéöààã÷ Д.Гэрэлтуяа 70584080 99589143
57 Ýð¿¿ë àõóé õамгааллын ñóäëàëûí õÿíàëòûí óëñûí áàéöààã÷ Э.Саруултуяа 70584080 86029119
99038168
58 Ýð¿¿ë àõóé õамгааллын ñóäëàëûí õÿíàëòûí óëñûí áàéöààã÷ Ч.Энхжаргал 70584080 99922556
59 Ариутгагч Д.Баттуул 70584080 99777464
86020550
60 Ариутгагч Н.Даваажав 70584080 94820077
61 Ариутгагч Ж.Оюун-Эрдэнэ 70584080 94706470
62 Ариутгагч Б.Энхтайван 70584080 99707227
Лаборатори
63 Ëàáîðàòîðèéí ýðõëýã÷ Ц.Гантуяа 70584080 86029229
99054229
64 õèìè÷ Ц.Батцэнгэл 70584080 86015445
99589895
65 Ëàáîðàíò Ì.Íàðàíìèæèä 70584080 86023443
99585968
66 Øèíæýý÷ Á.Îòãîíáàë 70584080 96748707
67 Шинжээч Б.Сосорбурам 70584080 88058258
99051322
68 Шинжээч Ж.Долгормаа 70584080 86023003