ä/ä Íýãæèéí íýð Àæëûí áàéðíû Àæëûí áàéðàíä òàâèãäàõ øààðäëàãà Ñóë îðîí òîî ãàðñàí ¿íäýñëýë
Íýð Õàðèóöàõ àñóóäàë Àíãèëàë, çýðýãëýë Îðîí òîî Áîëîâñðîë Ìýðãý æèë Ìýðãý øèë Òóðøëàãà Óð ÷àäâàð Òóñãàé øààðäëàãà
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Дэд бүтэц, хөдөлмө, нийгмийн хамгаалал,байгаль орчин, уул уурхайн õÿíàëòûí õýëòýñ Óëñûí áàéöààã÷ Цацрагийн хяналт ÒÇ-6 1 Дээд

Цөмийн физикч, Цөмийн технологич, физикч,

биофизикч

Цацрагийн хамгаалалтын чиглэлээр мэргэшсэн Ìýðãýæëýý ðýý 3-ààñ äîîøã¿é æèë òºðèéí áàéãóóëëàãàд àæèëëàñàí áàéõ Çîõèîí áàéãóóëàõ ÷àäâàðòàé, Øóäàðãà, çàð÷èì÷, Õ¿íòýé ñî¸ëòîé, áîëîâñîí õàðèëöàõ, êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã àøèãëàõ ÷àäâàðòàé áàéõ. Îðîñ, àíãëè õýëíèé ìýäëýãòýé,
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéã õýëáýðòã¿é ñàõèõ
Орон тоо нэмэгдсэн
2 Хил, хорио цээрийн хяналт Óëñûí áàéöààã÷ Ургамал, хамгаалал, хорио цээрийн хяналт ÒÇ-6 1 Дээд Eрөнхий болон ургамал хамгааллын агрономч Ургамлын хорио цээрийн хилийн  хяналтаар мэргэшсэн. Ìýðãýæëýý ðýý 3-ààñ äîîøã¿é æèë òºðèéí áàéãóóëëàãàд àæèëëàñàí áàéõ Чөлөөлөгдсөн
  Óëñûí áàéöààã÷ мал, эмнэлгийн хяналт ÒÇ-6 1 Дээд Малын их эмч Мал эмнэлэг, хорио цээрийн хилийн  хяналтаар мэргэшсэн. Ìýðãýæëýý ðýý 3-ààñ äîîøã¿é æèë òºðèéí áàéãóóëëàãàд àæèëëàñàí áàéõ Жирэмсний болон хүүхэд асрах хугацааны чөлөөтэй \Жич:уг албан тушаалд жирэмсний болон хүүхэд асрах хугацааны чөлөөтэй байгаа албан тушаалтныг ажилдаа эргэж орох хүртлэх хугацаагаар түр томилогдоно.\